dotyczy Projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego przez 4 podmioty. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym…

dotyczy Projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego przez 4 podmioty. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym…