NABÓR NA STANOWISKO Specjalisty ds. rozliczeń finansowych

dotyczy Projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego przez 4 podmioty. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet Inwestycyjny: 9.5 Wspieranie integralności społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 231 292,77 zł.

 1. PRACODAWCA

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211578, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego NIP: 844-21-26-570, REGON: 791066874

Strona internetowa: www.park.suwalki.pl

Telefon: 87 674 22 00, Fax: 87 564 22 21

Buro projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” pokój 320, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

 1. OZNACZENIE PROJEKTU

Projekt: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet VII: Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Priorytet Inwestycyjny: 9.5 Wspieranie integralności społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. OKREŚLENIE TRYBU PROWADZENIA NABORU

Niniejsze postępowanie w sprawie naboru prowadzone jest poza przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 4 tej regulacji.

Pracodawca informuje, iż projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

 1. ZAKRES ZADAŃ

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach poszukuje osoby, która będzie zatrudniona na stanowisku – Specjalista ds. rozliczeń finansowych od dnia podpisania umowy o pracę do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zadaniem w/w Specjalisty będzie prowadzenie dokumentacji projektu i rozliczenie finansowe, w tym:

– opracowywanie dokumentów finansowych niezbędnych do prawidłowego rozliczania zadań,

–  opracowywanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramami płatności,

– opisywanie dokumentów projektu zgodnie z wytycznymi,

– sporządzanie zestawień i sprawozdań finansowych na potrzeby projektu.

– finansowe rozliczenie projektu,

– opracowanie i aktualizacja harmonogramów płatności,

– kontrola zgodności operacji finansowych z budżetem projektu,

– prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– kompletowanie dokumentów dotyczących operacji finansowych,

– rozliczanie pomocy de minimis.

 1. FORMA ORAZ OKRES UMOWY

Forma – umowa o pracę (etat) na czas określony. Okres obowiązywania umowy od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2019 r.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe;

 1. WYMAGANE KOMPETENCJE

Warunki udziału w naborze na stanowisko, które powinna spełniać osoba uczestnicząca w naborze:

 • posiadanie wyższego wykształcenia ekonomicznego lub średniego i uprawnień księgowych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obsługi komputera;
 • wysoki stopień samodzielności pracy na w/w stanowisku;
 • znajomość przepisów związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z funduszy unijnych;
 • komunikatywność, otwartość; umiejętność pracy w grupie,
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

W/w dokumenty należy złożyć w Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, pokój 317 lub przesłać mailowo na adres park@park.suwalki.pl. W tytule wiadomości proszę zawrzeć: „Zgłoszenie w naborze na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń finansowych”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5.01.2017 r.; W przypadku ofert składanych drogą pocztowa liczy się data wpłynięcia do siedziby Pracodawcy, nie data stempla pocztowego.

 1. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Pytania w zakresie naboru należy kierować na adres mail: park@park.suwalki.pl .

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

Etapy naboru:

– weryfikacja złożonych aplikacji,
– test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
– rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami.