NABÓR NA STANOWISKO Koordynator

dotyczy Projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego przez 4 podmioty. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet Inwestycyjny: 9.5 Wspieranie integralności społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 231 292,77 zł.

 1. PRACODAWCA

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211578, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego NIP: 844-21-26-570, REGON: 791066874

Strona internetowa: www.park.suwalki.pl

Telefon: 87 674 22 00, Fax: 87 564 22 21

Buro projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” pokój 320, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

 1. OZNACZENIE PROJEKTU

Projekt: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet VII: Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Priorytet Inwestycyjny: 9.5 Wspieranie integralności społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. OKREŚLENIE TRYBU PROWADZENIA NABORU

Niniejsze postępowanie w sprawie naboru prowadzone jest poza przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 4 tej regulacji.

Pracodawca informuje, iż projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

 1. ZAKRES ZADAŃ

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach poszukuje osoby, która będzie zatrudniona na stanowisku – Koordynator od dnia podpisania umowy o pracę do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zadaniem Koordynatora będzie koordynowanie w wymiarze merytorycznym oraz nadzorowanie realizacji działań w ramach projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, będący w strukturze Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. Koordynator będzie zobowiązany:

 • prowadzić całość spraw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • koordynować działania merytoryczne realizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • współpracować z liderem Projektu,
 • odpowiadać za wyniki merytoryczne i finansowe Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • przygotować, wdrażać i rozliczać działania podejmowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • dbać o utrzymanie wysokiego standardu usług świadczonych w ramach PCWES,
 • sporządzać sprawozdania merytoryczne z działalności jako Partnera w projekcie.
 1. FORMA ORAZ OKRES UMOWY

Forma – umowa o pracę (etat) na czas określony. Okres obowiązywania umowy od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe;

 1. WYMAGANE KOMPETENCJE

Warunki udziału w naborze na stanowisko, które powinna spełniać osoba uczestnicząca w naborze:

 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym dwuletnie w zarządzaniu projektami na stanowisku koordynatora/ kierownika projektu;
 • wysoki stopień samodzielności pracy na stanowisku;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość przepisów związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z funduszy unijnych;
 • komunikatywność, otwartość;
 • umiejętność pracy w grupie,
 • znajomość obsługi komputera,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej;
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

W/w dokumenty należy złożyć w Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, pokój 317 lub przesłać mailowo na adres park@park.suwalki.pl. W tytule wiadomości proszę zawrzeć: „Zgłoszenie w naborze na stanowisko Koordynatora”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5.01.2017 r.; W przypadku ofert składanych drogą pocztowa liczy się data wpłynięcia do siedziby Pracodawcy, nie data stempla pocztowego.

 1. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Pytania w zakresie naboru należy kierować na adres mail: park@park.suwalki.pl .

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

Etapy naboru:

– weryfikacja złożonych aplikacji,
– test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
– rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami.