Zapytanie ofertowe PNTPW/09/2017

Zamawiający w związku z zakończeniem oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem była usługa ochrony praw własności przemysłowej realizowana przez rzecznika patentowego na rzecz Spółek Inkubowanych informuje o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


10 marca 2017

Zapytanie ofertowe na zrealizowanie usług z zakresu ochrony praw własności przemysłowej przez rzecznika patentowego realizowane w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe  dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Informacja wykonawcy – powiązania
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi z dnia 15 marca 2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 16 marca 2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 17 marca 2017