Zamówienie publiczne PNTPW/10/2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą udzielenia zamówienia dotyczącej przedmiotu zamówienia na specjalistyczne usługi technologiczne oraz inżynierskie – wykonanie i złożenie prototypu urządzenia zaprojektowanego przez przedsiębiorstwo typu start up, przetestowanie i sporządzenie rysunków technicznych wibrujących urządzeń rehabilitacyjnych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Informacja o udzieleniu zamówienia


Data publikacji: 30 marca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wyników oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia na specjalistyczne usługi technologiczne oraz inżynierskie – wykonanie i złożenie prototypu urządzenia zaprojektowanego przez przedsiębiorstwo typu start up, przetestowanie i sporządzenie rysunków technicznych wibrujących urządzeń rehabilitacyjnych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”

Informacja o wynikach oceny oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data publikacji: 20 marca 2017

Na podstawie Art. 86 Ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert


Data publikacji: 10 marca 2017

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi technologiczne oraz inżynierskie –wykonanie i złożenie prototypu urządzenia zaprojektowanego przez przedsiębiorstwo typu start up, przetestowanie i sporządzenie rysunków technicznych wibrujących urządzeń rehabilitacyjnych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Ogłoszenie BZP
SIWZ
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 25a
Załącznik nr 3 Informacja wykonawcy – grupa kapitałowa
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 -Formularz oferty
Załącznik nr 6 -Wykaz doświadczenia