Nabór na stanowisko pracy

NABÓR NA STANOWISKO

Doradca Biznesowy/Trener Biznesu

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

upublicznione na stronie internetowej: www.park.suwalki.pl

oraz na tablicy ogłoszeń i w siedzibie Pracodawcy: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

 1. PRACODAWCA

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211578, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego NIP: 844-21-26-570, REGON: 791066874

Strona internetowa: www.park.suwalki.pl
Telefon: 87 674 22 00, Fax: 87 564 22 21
Adres, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

 1. OKREŚLENIE TRYBU PROWADZENIA NABORU

Niniejsze postępowanie w sprawie naboru na stanowisko pracy prowadzone jest w oparciu o przepisy prawa pracy, w szczególności Kodeksu pracy, poza przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 4 tejże regulacji).

 1. ZAKRES ZADAŃ

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach poszukuje osoby, w celu zatrudnienia na stanowisko – Doradca Biznesowy/Trener Biznesu.

Zadaniem Doradcy Biznesowego będzie rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klientów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach poprzez:

 • przygotowywanie procesudoradztwa biznesowego oraz przeprowadzenie tego procesu a także jego oceny, rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego podmiotów gospodarczych lub osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą;
 • opracowywanie biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji oraz montażu finansowego zwykorzystaniem finansowania zwrotnego,
 • wsparcie podmiotów gospodarczych lub osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
 • doradztwo w procesie planowania strategicznego dla podmiotów gospodarczych,
 • udzielanie wsparcia w tworzeniu planu rozwoju lub/i koncepcjizwiększenia wolumenu sprzedaży,
 • wspieranie w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami,partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami podmiotów gospodarczych.

W ramach realizacji powyższych działań do zakresu obowiązków Doradcy Biznesowego/Trenera Biznesu będzie należeć w szczególności:

 • świadczenie usług doradztwa biznesowego,
 • współpraca z przedsiębiorstwami, podmiotami gospodarczymi oraz osobami zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą;
 • pomoc w nawiązywaniu przez przedsiębiorców kontaktów z innymi podmiotami gospodarczymi, uczelniami itp.
 • wyjaśnianie kwestii prawno-finansowo-organizacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • wsparcie w prowadzeniu rozmów biznesowych,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • opracowywanie biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla podmiotów gospodarczych;
 1. FORMA ORAZ OKRES UMOWY

Forma – umowa o pracę (etat).
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe;

 1. WYMAGANE KOMPETENCJE

Warunki udziału w naborze na stanowisko, które powinna spełniać osoba uczestnicząca w naborze:

 • wyższe wykształcenie magisterskie, w szczególności z zakresu ekonomii, finansów, marketingu lub inne pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe we wsparciu biznesowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • znajomość obsługi komputera;
 • wysoki stopień samodzielności pracy na w/w stanowisku;
 • znajomość przepisów związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z funduszy unijnych;
 • komunikatywność, otwartość; umiejętność pracy w grupie,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

W/w dokumenty należy złożyć w Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, pokój 317 lub przesłać mailowo na adres park@park.suwalki.pl. W tytule wiadomości proszę zawrzeć: „Zgłoszenie w naborze na stanowisko Doradcy Biznesowego/Trenera Biznesu”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 4.05.2017 r.; W przypadku ofert składanych drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do siedziby Pracodawcy, nie data stempla pocztowego.

 1. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Pytania w zakresie naboru należy kierować na adres mail: park@park.suwalki.pl

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU
Etapy naboru:

– weryfikacja złożonych aplikacji,
– test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
– rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami.