Projekt OWES podpisany

7 czerwca br. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach została podpisana umowa na realizację zadań w zakresie Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej. Sygnatariuszami umowy byli Anna Naszkiewicz oraz Maciej Żywno, przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego, a także partnerzy projektu: Jarosław Ruszewski – Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, Dariusz Bogdan – Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach. Z ramienia Stowarzyszenia Euroregion Niemen oraz Fundacji Przedsiębiorczości w Suwałkach umowę podpisali: Szymon Cichocki oraz Anna Niedziejko.

Okres realizacji projektu przypada na termin: 01 marca 2017 – 29 lutego 2020 roku.

Wartośc projektu: 7 182 321,65, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 opiewa na kwotę 6 936 205,56zł

Beneficjentem projektu jest Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez działania wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz utworzenie 113 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społczenych na terenie subregionu suwalskiego.

Wsparciem objętych zostanie 547 osób fizycznych oraz 100 podmiotów ekonomii społecznej.

Zadania:

  • Usługi animacji lokalnej  (działania na rzecz rozwoju Partnerstwa „Trójkąta pożytku publicznego”, działania animacyjne, edukacyjno-integracyjne)
  • Usługi rozwoju ekonomii społecznej (Inkubator Wsparcia Rozwoju, Akademia Ekonomii Społecznej, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości),
  • Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (wsparcie marketingowe, prowadzenie doradztwa),
  • Fundusz Rozwoju Przedsiębiortsw Społecznych (wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstw społecznych, udzielanie wsparcia na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym:
    • wartość dotacji do 20 000zł na stworzenie 1 miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym/nie więcej niż 100 000zł na podmiot, celem pokrycia wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności. Dodatkowo wsparcie pomostowe w formie finansowej (1000zł na utworzone miejsce pracy) lub w postaci szkoleń, doradztwa,
    • szkolenia, doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, wizyty studyjne.