Rozeznanie cenowe dotyczące wyłonienia trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej

dot.: Projekt RPPD.07.03.00-20-0009/15 pt.: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”

Zamawiający, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest „Wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu  „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Poprawa spójności społecznej.  Działanie 7.3 – Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”, w celu rozeznania rynku zaprasza do składania wstępnych ofert cenowych;

Miejsce i termin składania ofert cenowych – osobiście w siedzibie Zamawiającego (tj. Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach ul. Innowacyjna 1, Suwałki,  pok. nr 326 ) lub w formie mailowej (skan oferty cenowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozeznania cenowego) – na adres mailowy zamowienia@park.suwalki.pl

w terminie do dnia 1 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 87 564 22 35 w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

Miejsce i termin realizacji zamówienia: na okres od dnia podpisania umowy do lutego 2020 r.;

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w zakresie następujących tematów:

 • Spółdzielnia socjalna jako PS. Spółdzielnie socjalne w Polsce;
 • Jak rozwinąć działalność gospodarczą/odpłatną w PS;
 • Zarządzanie projektami w PS;
 • Zewnętrzne źródła finansowania PS;
 • Marketing w PS;
 • Kadry i płace w PS;
 • Biznesplan i strategia rozwoju organizacji;
 • Organizacja imprez masowych przez PS;
 • Odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej w PS;
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych;

Łącznie zamówienie obejmuje 72 szkolenia; Zamówienie będzie jednak podzielone na części (10 części);

Wybrany/i Wykonawca/cy będzie/dą zobowiązany/i do realizacji następującego zakresu obowiązków:

 • przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych szkoleń (po 5 h dziennie, przy czym 1 h rozumiana jest jako 60 min.) dla grup liczących do 16 osób.
 • przygotowania merytorycznych materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników szkolenia;

Wymagania stawiane przez Zamawiającego trenerom skierowanym do realizacji zamówienia:

 • doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym

lub

2) 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym.

Zamawiający informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych; Ponadto Zamawiający informuje, że właściwe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone po oszacowaniu wartości zamówienia.

Formularz ofertowy