Kodeks postępowania administracyjnego

Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych i podstawowych unormowań prawnych wykorzystywanych w pracy codziennej pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie – zapowiadana przez rząd – nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.,   jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego mają na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.

Przewiduje się wprowadzenie wielu nowych zasad i instrumentów prawnych, nieznanych dotąd przepisom dotyczącym postępowania administracyjnego, w tym między innymi zasadę przyjaznej interpretacji przepisów „in dubio pro libertata”, a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych i wprowadza zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują w codziennej pracy zawodowej przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników szkolenia z wprowadzanymi zmianami i całkiem nowymi instytucjami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo w praktyce realizacji zadań publicznych wykorzystywać nowe instrumenty przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego i prowadzić postępowania administracyjne w oparciu o znowelizowane unormowania prawne. Wszystkie merytoryczne treści szkolenia będą przekazywane jego uczestnikom w kontekście ich zawodowych zainteresowań i rozszerzane w przypadku dodatkowych pytań.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o następujących zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego:

Nowe zasady postępowania, w tym m. in. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony i zasada współdziałania organów;
Nowe narzędzi prawne – ponaglenie organu w sytuacji bezczynności lub przewlekłości prowadzenia postępowania;
Instytucja mediacji;
Katalog spraw, w których możliwe będzie zawarcie ugody;
Instytucja milczącego załatwienia sprawy;
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej;
Nowe zasady ustalania kar administracyjnych;
Probiznesowe rozwiązania prawne;
METODOLOGIA

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia oraz omówione zostaną potencjalne przypadki zastosowania nowych instrumentów prawnych z K.P.A.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  1. Zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate”;
  2. Zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania (nawiązanie do Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji);
  3. Zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań;
  4. Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania;
  5. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
  6. zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.
 2. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
  1. Zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym pojęcia bezczynności i przewlekłości;
  2. Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  3. Procedura rozpoznania ponaglenia;
  4. Obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.
 3. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
  1. Zasada „in dubio pro reo”;
  2. Przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
  3. Charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
  4. Zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.
 4. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
  1. Instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  2. Termin na zwołanie posiedzenia;
  3. Udział stron w posiedzeniu.
 5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
  1. Nowa instytucja postępowania administracyjnego;
  2. Charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  3. Dobrowolność mediacji;
  4. Kwestie poufności;
  5. Czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  6. Koszty mediacji.
 6. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:
  1. Sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  2. Sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  3. Prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.
 7. Milczące załatwienie sprawy:
  1. Cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
  2. Przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
  3. Milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  4. Termin milczącego załatwienia sprawy;
  5. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
 8. Upowszechnienie ugody administracyjnej:
  1. Rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” – art. 114 k.p.a.;
  2. Prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  3. Doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  4. Forma ugody.
 9. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  1. Fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  2. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  3. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  4. Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  5. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
  6. doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).
 10. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  1. Specyfika postępowania uproszczonego;
  2. Maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  3. Ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
 11. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  1. Definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  2. Przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  3. Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  4. Odsetki od kary zaległej;
  5. Terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
  6. Terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
  7. Udzielenie ulgi w spłacie.
 12. Inne zmiany w k.p.a.:
  1. Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  2. Doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
  3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  4. Możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  5. Pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena – 199,00zł netto, 245,00zł brutto*
Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji, notatnik, długopis), zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
* Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.
Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.

Formularz zgłoszeniowy